Konkursy

KONKURS I Gdzie się schował prezent?

Mamy tu kolejny wypieczony konkurs! Stań się nowym właścicielem rowerka trójkołowego Kinderkraft.

KONKURS TRWA
od 03. 12. 2018 do 10. 12. 2018 (23:59)
na Facebooku Feedo.pl

Lubisz zabawę? Jesteś spostrzegawczy? To napisz nam w komentarzu pod postem na Facebooku, gdzie schował się wypieczony prezent (w prawym, lewym, czy środkowym prezencie?) i nie zapomnij też dodać odpowiedzi na pytanie: Co sprawia, że rowerek od Kinderkraft jest tak wyjątkowy? Poprawna a zarazem najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona!

Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie pełnej odpowiedzi w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na naszym Facebooku Feedo PL.

Przebieg konkursu:

Konkurs trwa od 03. 12. 2018, od momentu opublikowania postu dotyczącego konkursu na Facebooku Feedo.pl i trwa do 10. 12. 2018 (23:59).

Następnego dnia, 11.12.2018 spośród wszystkich komentarzy spełniających warunki konkursu zostanie wybrany 1 zwycięzca. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem dotyczącym konkursu poprzez oznaczenie zwycięzcy.

Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych kontaktowych w tym: pełnego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

Nagroda

O co gramy? O rowerek trójkołowy Kinderkraft!

F054163Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest firma MyMedia s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, ul. Plaská 622/3, 150 00, Praga 5 – Smichov, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C pod numerem 160111, posiadająca numer IČO: 29015901 (odpowiednik polskiego REGON) oraz numer DIČ: CZ29015901 (odpowiednik polskiego NIP) i adresem e-mail: feedo@feedo.pl.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która wyśle poprawne i kompletne zgłoszenie na zasadach i w terminie określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Czas i miejsce trwania Konkursu. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 03.12.2018 do 10.12.2018.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie :

Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie pełnej odpowiedzi w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na Facebooku Feedo PL (jak wyżej).

Zgłoszenie wadliwe, niekompletne, po terminie, zawierające dane nieprawdziwe, niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niedopuszczalne nie będą brały udziału w Konkursie. Ocena zgłoszenia należy do Organizatora. d) W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu.

 1. Ocena nadesłanych odpowiedzi.

Ocena nadesłanych odpowiedzi i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia trwania Konkursu.

 1. Nagrodami w konkursie są

1 rowerek trójkołowy Kinderkraft

 1. Oświadczenia Uczestnika:

Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje niniejszy Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Uczestnik ma świadomość, że nadesłana przez niego odpowiedź zostanie umieszczona na Facebooku i poprzez umieszczenie jej pod postem wyraża na to zgodę.

 1. Prawa Autorskie:

Przesyłając odpowiedź do wskazanej aplikacji na Facebooku, uczestnik oświadcza, że:

 1. a) przysługują mu wszelkie i pełne prawa własności intelektualnej do odpowiedzi i jej załączników, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne zawarte w przesłanej odpowiedzi, jest upoważniony do udzielenia licencji Organizatorowi do przesłanej odpowiedzi w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi i jej załączników w zakresie udzielonej przez Uczestnika licencji nie będzie naruszało przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności nie będzie wymagało uzyskania przez Organizatora zgód lub zezwoleń osób trzecich.
 2. b) Przesłana odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika tego wymogu będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem fotografii.
 3. c) Nadesłane odpowiedzi nie powinny naruszać: przepisów prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych Organizatora, Uczestników, dzieci przedstawionych na fotografiach oraz jakichkolwiek innych osób.
 4. d) Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie odpowidzi do Konkursu jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do nadesłanych odpowiedzi i związanych z nią załączników na rzecz Organizatora bez ograniczeń ilościowych oraz terytorialnych na okres 2 lat od dnia zakończenia Konkursu na następujących polach eksploatacji: i w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie określoną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania fotografii – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych www.feedo.pl, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 5. Odpowiedzialność Organizatora:
 6. a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 7. b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia nie będzie zawierała zgody o której mowa w pkt 7.3.b, będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie przedstawiać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim)
 8. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 10. e) Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu fotografii, które nie będą spełniać warunków konkursu (np. fotografie o złej jakości, brakujący produkt). Nie przysługuje prawo do wygranej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, zmiany nagrody w konkursie, zawieszenia konkursu lub jego odwołania bez wypłaty odszkodowania za koszty poniesione na rzecz uczestnictwa w konkursie.
 12. Postanowienia końcowe:
 13. a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://www.feedo.pl/konkursy/foto
 14. b) Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 8.5.
 15. c) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest MyMedia s.r.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 16. d) Regulamin wchodzi w życie z dniem 03. 12. 2018.
Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *