Aktualne konkursy, Konkursy, Kreatywny dzień

KONKURSIK: szukamy małych artystów i świętujemy National PLAY DOH DAY!

Masz w domu małego artystę? Nie ważne, czy Twój maluszek rzeźbi swoje dzieła z plasteliny, czy maluje je na kartce papieru (albo na ścianie), podziel się nimi z nami! Jednego z małych artystów czeka nagroda od Play Doh!

KONKURS TRWA
od 11. 09. 2018 do 18. 09. 2018 (23:59)
na Facebooku Feedo PL

Jaki jest temat konkursu?

Podziel się z nami kreatywnymi dziełami Twojego maluszka jakiegokolwiek rodzaju. Jesteśmy otwarci na sztukę wszelkiego rodzaju.

Warunkiem udziału w naszym mini-konkursiku jest umieszczenie zdjęcia dziecięcego arcydzieła w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na Feedo PL.

Przebieg konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 11. 09. 2018, od momentu opublikowania postu na Facebooku Feedo PL i trwa do 18. 09. 2018 (23:59).

Następnego dnia, 19.09.2018, spośród wszystkich zdjęć wybierzemy 1 zwycięzcę.

Rozsądzi kreatywność. Zwycięzca zostanie oznaczony pod postem. Po ogłoszeniu wyników, zwycięzca będzie poproszony o skontaktowanie się z nami za pomocą wiadomości na Facebooku w celu przekazania adresu wysyłki i danych kontaktowych.

Nagroda

Jaka jest nagroda? Zwycięzca otrzyma 1 zestaw-niespodziankę od Play-Doh.

Prawo do otrzymania wygranej zwycięzca traci po dwóch miesiącach od ogłoszenia wyników konkursu.

Organizatorem Konkursu jest firma MyMedia s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, ul. Plaská 622/3, 150 00, Praga 5 – Smichov, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C pod numerem 160111, posiadająca numer IČO: 29015901 (odpowiednik polskiego REGON) oraz numer DIČ: CZ29015901 (odpowiednik polskiego NIP) i adresem e-mail: feedo@feedo.pl.

Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje niniejszy Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Uczestnik ma świadomość, że nadesłana przez niego fotografia zostanie umieszczona na Facebooku i poprzez wysłanie fotografii wyraża na to zgodę.

Uczestnik Konkursu wysyłając fotografię oświadcza, że: jeśli jest prawnym opiekunem małoletniego umieszczonego na nadesłanej fotografii („Małoletni”) – działając jako jego prawny opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie na potrzeby marketingowe MyMedia s.r.o., wizerunku  utrwalonego na nadesłanym w zgłoszeniu do Konkursu zdjęciu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci  fotografii). Zgoda ta jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie i trwa przez okres dwóch lat od daty zakończenia konkursu, na który fotografia została przesłana.

Uczestnik wyraża zgodę na to, że wizerunek Małoletniego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony  towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, a zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji MyMedia s.r.o., w szczególności plakaty, ulotki,  inne drukowane materiały promocyjne, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.). – jeśli to nie on jest prawnym opiekunem Małoletniego – posiada zgodę, o której mowa w pkt. a powyżej wydaną przez uprawnionego prawnego opiekuna Małoletniego i ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie nadesłanego przez siebie zdjęcia w przypadku, gdyby takiej zgody nie posiadał.

Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych www.feedo.pl, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu fotografii, które nie będą spełniać warunków konkursu (np. fotografie o złej jakości, brakujący produkt). Nie przysługuje prawo do wygranej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, zmiany nagrody w konkursie, zawieszenia konkursu lub jego odwołania bez wypłaty odszkodowania za koszty poniesione na rzecz uczestnictwa w konkursie.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest MyMedia s.r.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *